superlao

ວດປຈວນທ່ 19 ິງຫາ 2022

ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ 12:30

45098

ເລກ 5 ໂຕ

5098

ເລ 4 ໂຕ

098

ເລກ 3 ໂຕ

98

ເກ 2 ໂຕທິງ

50

ກ 2 ໂຕລຸ່ມ

ຜົການອກເລກາງັນ

ງດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເກ 3 ໂຕເທິ່ງ ເລ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
19 ິງຫາ 2022 45098 098 50 98
17 ິງຫາ 2022 60663 663 06 63
16 ິງຫາ 2022 09683 683 96 83
15 ິງຫາ 2022 44841 841 48 41
12 ິງຫາ 2022 xxxxx xxx xx xx
10 ິງຫາ 2022 60987 987 09 87
09 ິງຫາ 2022 70946 946 09 46
08 ິງຫາ 2022 11458 458 14 58
05 ິງຫາ 2022 xxxxx xxx xx xx
31 ກໍລະກົດ 2022 58037 037 80 37
27 ກໍລະກົດ 2022 xxxxx xxx xx xx
26 ກໍລະກົດ 2022 xxxxx xxx xx xx
25 ກໍລະກົດ 2022 xxxxx xxx xx xx
24 ກໍລະກົດ 2022 xxxxx xxx xx xx
23 ກໍລະກົດ 2022 xxxxx xxx xx xx
22 ກໍລະກົດ 2022 35890 890 58 90
21 ກໍລະກົດ 2022 11223 223 12 23
08 ກໍລະກົດ 2022 26480 480 64 80
05 ກໍລະກົດ 2022 78465 465 84 65
04 ກໍລະກົດ 2022 45328 328 53 28
05 ມິຖຸາ 2022 xxxxx xxx xx xx
30 ພຶດສະພ 2022 89634 634 96 34
29 ພຶດສະພ 2022 25944 944 59 44
28 ພຶດສະພ 2022 38338 338 83 38
27 ພຶດສະພ 2022 64785 785 47 85
26 ພຶດສະພ 2022 70493 493 04 93
25 ພຶດສະພ 2022 13489 489 34 89
24 ພຶດສະພ 2022 78585 585 85 85
23 ພຶດສະພ 2022 84250 250 42 50
22 ພຶດສະພ 2022 48110 110 81 10
21 ພຶດສະພ 2022 38356 356 83 56
20 ພຶດສະພ 2022 44723 723 47 23

ແຈ້ການ

ຖ້າົບວ່ມີຄວາມຜິດປກກະຕ, ລະບົບໍ່ລ້ມລົງ ຫືກວດພົບຄວາຜິປົກກະຕິໃດໆ ຈົນກ່ວາເດົນຂອງການອອລາງວັນໃນໄຍະນັ້ນ ບໍ່ປຕິບັດຕາມກົລະບຽບ ບໍລິັດຂໍສະຫງວນສດທີ່ຈະຍົເລກການຈ່າຄືນ, ຍົກເລີງວດໃນ ຄຳ ຖາ. ແລະກນຕັດິນໃຈຂອງບໍລິສັດແມນສຸທ້າຍ