superlao

ວດປຈວນທ່ 3 ທນວາ 2020


ເີ່ມຕົ້ນເວລ 15:30

86255

ເລກ 5 ໂຕ

6255

ເລ 4 ໂຕ

255

ເລກ 3 ໂຕ

55

ເກ 2 ໂຕທິງ

55

ກ 2 ໂຕລຸ່ມ

ຜົການອກເລກາງັນ

ງດວັນທີ່ ເລກ 3 ໂຕ ເກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
2ັນວາ 2020 10039 039 39 10
1 ທັນວາ 2020 61157 157 57 61
30 ະຈ 2020 78484 484 84 78
29 ພະຈກ 2020 15604 604 04 15
28 ະຈິກ 2020 96257 257 57 96
27 ພະຈ 2020 33197 197 97 33
26 ພະຈິກ 2020 62706 706 06 62
25 ະຈິກ 2020 45912 912 12 45
24 ະິກ 2020 03688 688 88 03
23 ພຈກ 2020 74753 753 53 74
22 ພະຈິກ 2020 84776 776 76 84
21 ພະຈ 2020 91829 829 29 91
20 ພະິກ 2020 61224 224 24 61
19 ຈິກ 2020 41409 409 09 41
18 ພະຈິກ 2020 70256 256 56 70

ແຈ້ການ

ຖ້າົບວ່ມີຄວາມຜິດປກກະຕ, ລະບົບໍ່ລ້ມລົງ ຫືກວດພົບຄວາຜິປົກກະຕິໃດໆ ຈົນກ່ວາເດົນຂອງການອອລາງວັນໃນໄຍະນັ້ນ ບໍ່ປຕິບັດຕາມກົລະບຽບ ບໍລິັດຂໍສະຫງວນສດທີ່ຈະຍົເລກການຈ່າຄືນ, ຍົກເລີງວດໃນ ຄຳ ຖາ. ແລະກນຕັດິນໃຈຂອງບໍລິສັດແມນສຸທ້າຍ