superlao

ວດປຈວນທ່ 26 ພຶດສະພ 2022

ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ 20:15

70493

ເລກ 5 ໂຕ

0493

ເລ 4 ໂຕ

493

ເລກ 3 ໂຕ

04

ເກ 2 ໂຕທິງ

93

ກ 2 ໂຕລຸ່ມ

ຜົການອກເລກາງັນ

ງດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເກ 3 ໂຕເທິ່ງ ເລ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
26 ພຶດສະພ 2022 70493 493 04 93
25 ພຶດສະພ 2022 13489 489 34 89
24 ພຶດສະພ 2022 78585 585 85 85
23 ພຶດສະພ 2022 84250 250 42 50
22 ພຶດສະພ 2022 48110 110 81 10
21 ພຶດສະພ 2022 38356 356 83 56
20 ພຶດສະພ 2022 44723 723 47 23

ແຈ້ການ

ຖ້າົບວ່ມີຄວາມຜິດປກກະຕ, ລະບົບໍ່ລ້ມລົງ ຫືກວດພົບຄວາຜິປົກກະຕິໃດໆ ຈົນກ່ວາເດົນຂອງການອອລາງວັນໃນໄຍະນັ້ນ ບໍ່ປຕິບັດຕາມກົລະບຽບ ບໍລິັດຂໍສະຫງວນສດທີ່ຈະຍົເລກການຈ່າຄືນ, ຍົກເລີງວດໃນ ຄຳ ຖາ. ແລະກນຕັດິນໃຈຂອງບໍລິສັດແມນສຸທ້າຍ