superlao

ວດປຈວນທ່ 29 ພຶດສະພ 2022

ເວລາເລີ່ຕົ້ນ 18:17

25944

ເລ 5 ໂຕ

5944

ເລ 4 ໂຕ

944

ເກ 3 ໂຕ

44

ເກ 2 ໂຕທິງ

59

ກ 2 ໂຕລຸມ

ຜົການອກເລກງັນ

ດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເກ 3 ໂຕເທິ່ງ ເລ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
29 ພຶດສະພ 2022 25944 944 59 44
28 ພຶດສະພ 2022 38338 338 83 38
27 ພຶດສະພ 2022 64785 785 47 85
26 ພຶດສະພ 2022 70493 493 04 93
25 ພຶດສະພ 2022 13489 489 34 89
24 ພຶດສະພ 2022 78585 585 85 85
23 ພຶດສະພ 2022 84250 250 42 50
22 ພຶດສະພ 2022 48110 110 81 10
21 ພຶດສະພ 2022 38356 356 83 56
20 ພຶດສະພ 2022 44723 723 47 23

ແຈ້ກນ

ຖ້າົບວ່ມີຄວາມຜິດປກກະ, ລະບົບໍ່ລ້ລົງ ຫືກວດພົບຄວາຜິປົກກຕິໃດໆ ຈົນກ່ວາເດົນຂອງກນອອລາງວັນໃໄຍະນັ້ນ ບໍປຕິບັດຕາມກລະບຽບ ບໍລິດຂໍສະຫງວນສທີ່ຈະຍົເລກການຈ່າຄືນ, ຍົກເລີງວດໃນ ຳ ຖາ. ແລະກນຕັດິນໃຈຂອງບລິສັດແມນສຸ້າຍ